โซ่อุปทานอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะของประเทศไทยกับการลดการปลดปล่อย U-POPs

รายละเอียดโครงการ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ดำเนินโครงการ Greening the Scrap Metal Value Chain through Promotion of BAT/BEP to Reduce U-POPs Releases from Recycling Facilities ร่วมกับ องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) เพื่อส่งเสริมและแนะนำ “แนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด” (BAT/BEP) มาใช้ในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะตลอดทั้งโซ่อุปทานเพื่อลดการปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อย โดยไม่จงใจ (U-POPs) และได้มอบหมายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลในประเด็นต่างๆ จากทุกภาคส่วน

ข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจนี้ได้รับการประมวลผล วิเคราะห์ และจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลนี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่มีวัตถุประสงค์นำมาใช้อ้างอิง ในการกำหนดนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ประกอบการในโซ่อุปทานที่ร่วมในการสำรวจ

ข้อมูลโดยรวมของการสำรวจครั้งนี้

จำนวนผู้ประกอบการที่ร่วมตอบแบบสอบถาม แบ่งตามประเภทกิจการ

จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการระบุตัวตนเบื้องต้น

ผู้รับซื้อเศษโลหะ
โรงหลอมโลหะ, ผู้ผลิตโลหะขั้นกลาง
โรงรีดโลหะ, ผู้ผลิตโลหะขั้นปลาย
ผู้จำหน่ายหรือผู้ใช้โลหะ
ผู้ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล วางนโบาย

จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการติดต่อ (โทรศัพท์และอีเมล์)

ผู้รับซื้อเศษโลหะ
โรงหลอมโลหะ, ผู้ผลิตโลหะขั้นกลาง
โรงรีดโลหะ, ผู้ผลิตโลหะขั้นปลาย
ผู้จำหน่ายหรือผู้ใช้โลหะ
ผู้ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล วางนโบาย

จำนวนผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม

ผู้รับซื้อเศษโลหะ 122
โรงหลอมโลหะ, ผู้ผลิตโลหะขั้นกลาง 32
โรงรีดโลหะ, ผู้ผลิตโลหะขั้นปลาย 24
ผู้จำหน่ายหรือผู้ใช้โลหะ 100
ผู้ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล วางนโบาย 38

ข้อมูลผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการสำรวจครั้งนี้ ทั้งหมดที่ได้รับแบบสอบถาม

กรุณาเลือกชุดข้อมูลที่ต้องการดาวโหลด

ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบการที่ได้รับการสำรวจทั้งหมด

ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ประกอบการที่ได้รับการสำรวจทั้งหมด

ชื่อของผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม

ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และประเภทการประกอบการ ของผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม

มาตรการทางสิ่งแวดล้อมที่ผู้ประกอบการที่ร่วมตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามหรือเกี่ยวข้อง

มีผู้ตอบคำถามเกี่ยวกับ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 158 แบบสอบถาม

จำนวนผู้ประกอบการที่มีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการ
 • ไม่ตั้งใกล้แหล่งน้ำ มี 74 แห่ง
 • มีรั้วรอบ หลังคา พื้นคอนกรีต มี 139 แห่ง
 • ควบคุมมลพิษทางอากาศ มี 49 แห่ง
 • ควบคุมมลพิษทางเสียง มี 39 แห่ง
 • มีระบบบำบัดน้ำเสีย มี 41 แห่ง
 • ประหยัดพลังงาน มี 31 แห่ง
 • ปลูกต้นไม้ พื้นที่สีเขียว มี 101 แห่ง
 • กำจัดขยะ/กากฯที่ถูกต้อง มี 58 แห่ง

ข้อมูลผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการสำรวจครั้งนี้ ทั้งหมดที่ได้รับแบบสอบถาม

กรุณาใส่คำสำคัญ ไม่จำเป็นต้องครบ

ประเภทกิจการ:

ผู้รับซื้อเศษโลหะ ทั้งหมด 597 แห่ง

โรงหลอมและหล่อโลหะ ผู้ผลิตโลหะขั้นกลาง ทั้งหมด 321 แห่ง

โรงรีด กลึง โลหะ ผู้ผลิตโลหะขั้นปลาย ทั้งหมด 449 แห่ง

ผู้จำหน่ายหรือผู้ใช้โลหะ ทั้งหมด 428 แห่ง

หน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และองค์กรเอกชน ทั้งหมด 94 แห่ง


ชื่อผู้ประกอบการ:

อำเภอ:
จังหวัด:

บทสรุปและผลวิเคราะห์ของการสำรวจครั้งนี้

ความเข้าใจของผู้ประกอบการเกี่ยวกับอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs) และ แนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BAT/BEP)

อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์ โดยมุ่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องใด

อุตสาหกรรมหลอมเศษโลหะเกี่ยวข้องอย่างไรภายใต้อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ

สารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs) ใดบ้างในอุตสาหกรรมหลอมเศษโลหะที่อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ มีเป้าหมายในการลดปริมาณการปลดปล่อย

สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์อย่างไร

ท่านคิดว่า BAT (Best Available Techniques) หรือ แนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุด ในการลด U-POPs คือ

ท่านคิดว่า BEP (Best Environmental Practices) หรือแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด ในการลด U-POPs


ความเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ

ท่านคาดหวังสิ่งใดมากที่สุด หากต้องนำ BAT/BEP มาใช้ในธุรกิจของท่าน
ท่านคิดว่าอุตสาหกรรมหลอมเศษโลหะส่งผลกระทบด้านใดต่อสิ่งแวดล้อม
ท่านคิดเห็นอย่างไรต่อการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
ท่านคิดว่าสถานการณ์/ตลาดเศษโลหะในประเทศไทยเป็นอย่างไร
หากท่านจำเป็นต้องลงทุนด้านอุปกรณ์หรือเพิ่มบุคลากรเพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ท่านต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลืออย่างไร
ท่านคิดว่าอุตสาหกรรมหรือภาคประชาชนจะมีส่วนในการจัดการเศษโลหะภายในประเทศให้มีความยั่งยืนได้อย่างไร
ท่านคิดว่าวิธีการใดน่าจะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะได้ดีที่สุด

ระบบบำบัดอากาศที่ผู้ประกอบการใช้


มาตรการทางสิ่งแวดล้อมที่ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหรือเกี่ยวข้อง


การจัดการเศษโลหะ


การเตรียมวัตถุดิบ


การจัดการของเสีย

กฎหมายหรือข้อบังคับที่ผู้ประกอบการประเภท ผู้รับซื้อเศษโลหะ ปฏิบัติตามและเกี่ยวข้อง

แผนภูมิแสดงอัตราการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมการขายทอดตลาด 2474 แสดงผลเป็นร้อยละ
แผนภูมิแสดงอัตราการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข 2535 แสดงผลเป็นร้อยละ
แผนภูมิแสดงอัตราการปฏิบัติตาม กฎหมายควบคุมสถานประกอบการสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2545 แสดงผลเป็นร้อยละ
แผนภูมิแสดงอัตราการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ผังเมือง 2538 แสดงผลเป็นร้อยละ
แผนภูมิแสดงอัตราการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 2535 แสดงผลเป็นร้อยละ
แผนภูมิแสดงอัตราการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย 2535 แสดงผลเป็นร้อยละ
แผนภูมิแสดงอัตราการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. โรงงาน 2535 / 2560 / 2562 แสดงผลเป็นร้อยละ

มาตรการทางสิ่งแวดล้อมที่ผู้ประกอบการประเภท ผู้รับซื้อเศษโลหะปฏิบัติตามหรือเกี่ยวข้อง

มีผู้ตอบแบบตอบคำถามเกี่ยวกับ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 112 แบบสอบถาม
จำนวนผู้ประกอบการที่มีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการ
 • ไม่ตั้งใกล้แหล่งน้ำ มี 48 แห่ง
 • มีรั้วรอบ หลังคา พื้นคอนกรีต มี 102 แห่ง
 • ควบคุมมลพิษทางอากาศ มี 15 แห่ง
 • ควบคุมมลพิษทางเสียง มี 9 แห่ง
 • มีระบบบำบัดน้ำเสีย มี 9 แห่ง
 • ประหยัดพลังงาน มี 8 แห่ง
 • ปลูกต้นไม้ พื้นที่สีเขียว มี 74 แห่ง
 • กำจัดขยะ/กากฯที่ถูกต้อง มี 19 แห่ง

ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการประเภท ผู้รับซื้อเศษโลหะ

มีผู้ตอบแบบตอบคำถามเกี่ยวกับ ประเภทและปริมาณโลหะที่รับซื้อ จำนวน 118 แบบสอบถาม
ผู้ประกอบการที่รับซื้อ
 • เศษเหล็ก มีจำนวน 118 ราย รวมเป็นปริมาณ กิโลกรัม
 • เศษอะลูมิเนียม มีจำนวน 107 ราย รวมเป็นปริมาณ กิโลกรัม
 • เศษทองแดง มีจำนวน 107 ราย รวมเป็นปริมาณ กิโลกรัม
 • เศษสังกะสี มีจำนวน 91 ราย รวมเป็นปริมาณ กิโลกรัม
 • เศษตะกั่ว มีจำนวน 71 ราย รวมเป็นปริมาณ กิโลกรัม
แผนภูมิแสดงอัตราการจัดการ เศษเหล็ก ก่อนจำหน่าย ของผู้ประกอบการจำนวน 118 แห่ง
แผนภูมิแสดงอัตราการจัดการ เศษอะลูมิเนียม ก่อนจำหน่าย ของผู้ประกอบการจำนวน 107 แห่ง
แผนภูมิแสดงอัตราการจัดการ เศษทองแดง ก่อนจำหน่าย ของผู้ประกอบการจำนวน 107 แห่ง
แผนภูมิแสดงอัตราการจัดการ เศษสังกะสี ก่อนจำหน่าย ของผู้ประกอบการจำนวน 91 แห่ง
แผนภูมิแสดงอัตราการจัดการ เศษตะกั่ว ก่อนจำหน่าย ของผู้ประกอบการจำนวน 71 แห่ง

กฎหมายหรือข้อบังคับที่ผู้ประกอบการประเภท โรงหลอมและหล่อโลหะ ปฏิบัติตามหรือเกี่ยวข้อง

แผนภูมิแสดงอัตราการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. โรงงาน 2535 / 2560 / 2562 แสดงผลเป็นร้อยละ
แผนภูมิแสดงอัตราการปฏิบัติตาม กฎหมายเกี่ยวกับมลภาวะทางน้ำ แสดงผลเป็นร้อยละ
แผนภูมิแสดงอัตราการปฏิบัติตาม กฎหมายเกี่ยวกับมลภาวะทางดิน/น้ำใต้ดิน แสดงผลเป็นร้อยละ
แผนภูมิแสดงอัตราการปฏิบัติตาม กฎหมายเกี่ยวกับมลภาวะทางอากาศ แสดงผลเป็นร้อยละ
แผนภูมิแสดงอัตราการปฏิบัติตาม กฎระเบียบด้านการจัดการขยะ/กากอุตสาหกรรม แสดงผลเป็นร้อยละ
แผนภูมิแสดงอัตราการปฏิบัติตาม กฎระเบียบเกี่ยวกับสารพิษ/สารปนเปื้อน แสดงผลเป็นร้อยละ

มาตรการทางสิ่งแวดล้อมที่ผู้ประกอบการประเภท โรงหลอมและหล่อโลหะ ปฏิบัติตามหรือเกี่ยวข้อง

มีผู้ตอบแบบตอบคำถามเกี่ยวกับ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 25 แบบสอบถาม
จำนวนผู้ประกอบการที่มีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการ
 • ไม่ตั้งใกล้แหล่งน้ำ มี15 แห่ง
 • มีรั้วรอบ หลังคา พื้นคอนกรีต มี 20 แห่ง
 • ควบคุมมลพิษทางอากาศ มี 24 แห่ง
 • ควบคุมมลพิษทางเสียง มี 17 แห่ง
 • มีระบบบำบัดน้ำเสีย มี 17 แห่ง
 • ประหยัดพลังงาน มี 13 แห่ง
 • ปลูกต้นไม้ พื้นที่สีเขียว มี 19 แห่ง
 • กำจัดขยะ/กากฯที่ถูกต้อง มี 22 แห่ง

ข้อมูลกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการประเภท โรงหลอมและหล่อโลหะ

กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ

มีผู้ตอบแบบตอบคำถามเกี่ยวกับ การเตรียมวัตถุดิบ จำนวน 25 แบบสอบถาม
จำนวนผู้ประกอบการที่เตรียมวัตถุดิบด้วยการ
 • คัดแยกขนาด/ประเภท มี 16 แห่ง
 • อุ่นโลหะ มี 7 แห่ง
 • อัด/บดย่อย/แปรรูป มี 10 แห่ง
 • ดึง/ลอก/ปอก วัสดุอื่นที่ติดมาด้วย มี 7 แห่ง
 • ทำความสะอาด ไม่ใช้สารเคมี มี 2 แห่ง
 • ใช้สารเคมีในการปรับปรุงคุณภาพ มี 0 แห่ง
กระบวนการเตรียมวัตถุดิบอื่น ๆ 2 ได้แก่ :
 • เช็คคุณสมบัติทางเคมี/ใช้แม่เหล็ก
 • ชั่งน้ำหนัก

กระบวนการผลิต

มีผู้ตอบแบบตอบคำถามเกี่ยวกับ กระบวนการผลิต จำนวน 25 แบบสอบถาม
จำนวนผู้ประกอบการที่ผลิตด้วยการ
 • หลอม มี 20 แห่ง
 • หล่อ มี 17 แห่ง
 • รีดร้อน มี10 แห่ง
 • รีดเย็น มี 0 แห่ง
 • อบอ่อน มี 2 แห่ง
 • ชุบแข็ง มี 1 แห่ง
 • เคลือบโลหะ มี 0 แห่ง
 • ชุบโลหะ มี 2 แห่ง
 • เชื่อม มี 0 แห่ง
 • ดึง มี 0 แห่ง
 • ตัดเจาะ มี 0 แห่ง
 • ขึ้นรูป มี 1 แห่ง
 • ชุบสารเคมี มี 2 แห่ง
 • ชุบสี มี 1 แห่ง
กระบวนการผลิตอื่น ๆ 0 ได้แก่ :

กระบวนการจัดการของเสีย

มีผู้ตอบแบบตอบคำถามเกี่ยวกับ การจัดการของเสีย จำนวน 25 แบบสอบถาม
จำนวนผู้ประกอบการที่จัดการของเสียด้วยการ
 • คัดแยกขนาด/ประเภท มี 8 แห่ง
 • อัดก้อน มี 5 แห่ง
 • แยกน้ำมัน มี 2 แห่ง
 • รีไซเคิลสารหล่อเย็น มี 0 แห่ง
 • บด/ย่อย มี 1 แห่ง
 • ใช้ผู้รับบริการกำจัดกากของเสีย มี 18 แห่ง
 • ฝังกลบตะกรัน/เปลือกสนิม มี 3 แห่ง
 • ผสมเพื่อทำวัสดุอื่น มี 2 แห่ง
กระบวนการหลังการผลิตอื่น ๆ 4 ได้แก่ :
 • ส่งโรงงานปูนซีเมนต์
 • ส่งออกเศษ Slag
 • นำไปผลิตใหม่
 • นำมาหลอมใหม่

ระบบระบายอากาศในกระบวนการผลิตที่ผู้ประกอบการประเภท โรงหลอมและหล่อโลหะ ใช้งาน

มีผู้ตอบแบบตอบคำถามเกี่ยวกับ ระบบบำบัดอากาศ จำนวน 29 แบบสอบถาม
จำนวนผู้ประกอบการที่ใช้ระบบบำบัดอากาศแบบ
 • ถุงกรอง มี 22 แห่ง
 • ฮูดดูดฝุ่น มี 17 แห่ง
 • สครับเบอร์ มี 6 แห่ง
 • สครับเบอร์แบบเปียก มี 8 แห่ง
 • ไซโคลน มี 10 แห่ง
 • เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ มี 0 แห่ง
 • ห้องเผาควัน มี 1 แห่ง

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการประเภท โรงหลอมและหล่อโลหะ

แหล่งที่มาของโลหะที่ผู้ประกอบการ โรงหลอมและหล่อโลหะ ใช้เป็นวัตถุดิบ

มีผู้ตอบแบบตอบคำถามเกี่ยวกับ แหล่งวัตถุดิบ จำนวน 25 แบบสอบถาม
จำนวนผู้ประกอบการที่ใช้วัตถุดิบประเภท
 • เศษโลหะในประเทศ มี 23 แห่ง
 • เศษโลหะนำเข้า มี 5 แห่ง
 • โลหะใหม่ในประเทศ มี 4 แห่ง
 • โลหะใหม่นำเข้า มี 4 แห่ง

ประเภทโลหะที่ผู้ประกอบการ โรงหลอมและหล่อโลหะ ผลิต

มีผู้ตอบแบบตอบคำถามเกี่ยวกับ ประเภทโลหะที่ผลิตได้ จำนวน 22 แบบสอบถาม
จำนวนผู้ประกอบการที่ผลิตโลหะประเภท
 • เหล็ก มี 14 แห่ง
 • อะลูมิเนียม มี 7 แห่ง
 • ทองแดง มี 0 แห่ง
 • สังกะสี มี 0 แห่ง
 • ตะกั่ว มี 1 แห่ง
 • สเตนเลส มี 0 แห่ง
 • โลหะอื่น ๆ มี 0 แห่ง

รูปแบบผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการ โรงหลอมและหล่อโลหะ ผลิต

มีผู้ตอบแบบตอบคำถามเกี่ยวกับ ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ จำนวน 25 แบบสอบถาม
จำนวนผู้ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภท
 • มี 4 แห่ง
 • มี 0 แห่ง
 • มี 0 แห่ง
 • มี 5 แห่ง
 • มี 8 แห่ง
 • มี 5 แห่ง
 • มี 9 แห่ง

กฎหมายหรือข้อบังคับที่ผู้ประกอบการประเภท โรงรีด กลึง โลหะ ปฏิบัติตามหรือเกี่ยวข้อง

แผนภูมิแสดงอัตราการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. โรงงาน 2535 / 2560 / 2562 แสดงผลเป็นร้อยละ
แผนภูมิแสดงอัตราการปฏิบัติตาม กฎหมายเกี่ยวกับมลภาวะทางน้ำ แสดงผลเป็นร้อยละ
แผนภูมิแสดงอัตราการปฏิบัติตาม กฎหมายเกี่ยวกับมลภาวะทางดิน/น้ำใต้ดิน แสดงผลเป็นร้อยละ
แผนภูมิแสดงอัตราการปฏิบัติตาม กฎหมายเกี่ยวกับมลภาวะทางอากาศ แสดงผลเป็นร้อยละ
แผนภูมิแสดงอัตราการปฏิบัติตาม กฎระเบียบด้านการจัดการขยะ/กากอุตสาหกรรม แสดงผลเป็นร้อยละ
แผนภูมิแสดงอัตราการปฏิบัติตาม กฎระเบียบเกี่ยวกับสารพิษ/สารปนเปื้อน แสดงผลเป็นร้อยละ

มาตรการทางสิ่งแวดล้อมที่ผู้ประกอบการประเภท โรงรีด กลึง โลหะ ปฏิบัติตามหรือเกี่ยวข้อง

มีผู้ตอบแบบตอบคำถามเกี่ยวกับ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 21 แบบสอบถาม

จำนวนผู้ประกอบการที่มีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการ
 • ไม่ตั้งใกล้แหล่งน้ำ มีจำนวน 11 แห่ง
 • มีรั้วรอบ หลังคา พื้นคอนกรีต มีจำนวน 17 แห่ง
 • ควบคุมมลพิษทางอากาศ มีจำนวน 10 แห่ง
 • ควบคุมมลพิษทางเสียง มีจำนวน 13 แห่ง
 • มีระบบบำบัดน้ำเสีย มีจำนวน 15 แห่ง
 • ประหยัดพลังงาน มีจำนวน 10 แห่ง
 • ปลูกต้นไม้ พื้นที่สีเขียว มีจำนวน 8 แห่ง
 • กำจัดขยะ/กากฯที่ถูกต้อง มีจำนวน 17 แห่ง
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ : ข้อบังคับการนิคมฯ

ข้อมูลกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการประเภท โรงรีด กลึง โลหะ

กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ

มีผู้ตอบแบบตอบคำถามเกี่ยวกับ การเตรียมวัตถุดิบ จำนวน 20 แบบสอบถาม
จำนวนผู้ประกอบการที่เตรียมวัตถุดิบด้วยการ
 • คัดแยกขนาด/ประเภท มี 11 แห่ง
 • อุ่นโลหะ มี 1 แห่ง
 • อัด/บดย่อย/แปรรูป มี 3 แห่ง
 • ดึง/ลอก/ปอก วัสดุอื่นที่ติดมาด้วย มี 4 แห่ง
 • ทำความสะอาด ไม่ใช้สารเคมี มี 3 แห่ง
 • ใช้สารเคมีในการปรับปรุงคุณภาพ มี 1 แห่ง
กระบวนการเตรียมวัตถุดิบอื่น ๆ 0 ได้แก่ :

กระบวนการผลิต

มีผู้ตอบแบบตอบคำถามเกี่ยวกับ กระบวนการผลิต จำนวน 20 แบบสอบถาม
จำนวนผู้ประกอบการที่ผลิตด้วยการ
 • หลอม มี 1 แห่ง
 • หล่อ มี 0 แห่ง
 • รีดร้อน มี1 แห่ง
 • รีดเย็น มี 0 แห่ง
 • อบอ่อน มี 0 แห่ง
 • ชุบแข็ง มี 0 แห่ง
 • เคลือบโลหะ มี 1 แห่ง
 • ชุบโลหะ มี 2 แห่ง
 • เชื่อม มี 5 แห่ง
 • ดึง มี 2 แห่ง
 • ตัดเจาะ มี 8 แห่ง
 • ขึ้นรูป มี 6 แห่ง
 • ชุบสารเคมี มี 0 แห่ง
 • ชุบสี มี 1 แห่ง
กระบวนการผลิตอื่น ๆ 5 ได้แก่ :
 • ปั๊ม
 • กลึง
 • พ่นสี
 • กลึง
 • กลึง | บด


กระบวนการจัดการของเสีย

มีผู้ตอบแบบตอบคำถามเกี่ยวกับ การจัดการของเสีย จำนวน 20 แบบสอบถาม
จำนวนผู้ประกอบการที่จัดการของเสียด้วยการ
 • คัดแยกขนาด/ประเภท มี 6 แห่ง
 • อัดก้อน มี 1 แห่ง
 • แยกน้ำมัน มี 2 แห่ง
 • รีไซเคิลสารหล่อเย็น มี 1 แห่ง
 • บด/ย่อย มี 0 แห่ง
 • ใช้ผู้รับบริการกำจัดกากของเสีย มี 14 แห่ง
 • ฝังกลบตะกรัน/เปลือกสนิม มี 1 แห่ง
 • ผสมเพื่อทำวัสดุอื่น มี 0 แห่ง
กระบวนการหลังการผลิตอื่น ๆ 0 ได้แก่ :

ระบบระบายอากาศในกระบวนการผลิตที่ผู้ประกอบการประเภท โรงรีด กลึง โลหะ ใช้งาน

มีผู้ตอบแบบตอบคำถามเกี่ยวกับ ระบบบำบัดอากาศ จำนวน 11 แบบสอบถาม

จำนวนผู้ประกอบการที่ใช้ระบบบำบัดอากาศด้วย
 • ถุงกรอง เพื่อบำบัดอากาศ มี 3 แห่ง
 • ฮูดดูดฝุ่น เพื่อบำบัดอากาศ มี 3 แห่ง
 • สครับเบอร์ เพื่อบำบัดอากาศ มี 1 แห่ง
 • สครับเบอร์แบบเปียก เพื่อบำบัดอากาศ มี 0 แห่ง
 • ไซโคลน เพื่อบำบัดอากาศ มี 0 แห่ง
 • เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ เพื่อบำบัดอากาศ มี 2 แห่ง
 • ห้องเผาควัน มี 0 แห่ง
ระบบบำบัดอากาศอื่น ๆ 4 ได้แก่ :
 • เครื่องดูดฝุ่นเก็บในน้ำจนกลายเป็นแผ่น
 • แผ่นกรอง
 • ระบบหมุนเวียน ตรวจเช็คทุก 6 เดือน
 • Oil Mist Collector

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการประเภท โรงรีด กลึง โลหะ

แหล่งที่มาของวัตถุดิบ

มีผู้ตอบแบบตอบคำถามเกี่ยวกับ แหล่งที่มาของวัตถุดิบ จำนวน 17 แบบสอบถาม
จำนวนผู้ประกอบการที่ใช้วัตถุดิบประเภท
 • โลหะรีไซเคิลภายในประเทศ มี 2 แห่ง
 • โลหะรีไซเคิลนำเข้า มี 0 แห่ง
 • โลหะใหม่ภายในประเทศ มี 14 แห่ง
 • โลหะใหม่นำเข้า มี 4 แห่ง

ประเภทโลหะที่ใช้เป็นวัตถุดิบและค่าเฉลี่ยปริมาณ

มีผู้ตอบแบบตอบคำถามเกี่ยวกับ ประเภทโลหะที่ใช้เป็นวัตถุดิบ จำนวน 16 แบบสอบถาม
จำนวนผู้ประกอบการที่ใช้โลหะวัตถุดิบประเภท
 • เหล็ก มี 14 แห่ง
 • อะลูมิเนียม มี 7 แห่ง
 • ทองแดง มี 2 แห่ง
 • สังกะสี มี 1 แห่ง
 • ตะกั่ว มี 1 แห่ง
 • สเตนเลส มี 2 แห่ง
 • โลหะอื่น ๆ มี 5 แห่ง

ประเภทผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการ โรงรีด กลึง โลหะ ผลิต/แปรรูปได้ จากการสำรวจทั้งหมด 449 แห่ง
จำนวนผู้ประกอบการที่ผลิต
 • มี 52 แห่ง
 • มี 122 แห่ง
 • มี 95 แห่ง
 • มี 48 แห่ง
 • มี 24 แห่ง
 • มี 14 แห่ง
 • มี 2 แห่ง
 • มี 122 แห่ง

จากการสำรวจครั้งนี้ ผู้ประกอบการประเภท ผู้จำหน่ายหรือผู้ใช้โลหะ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ดังนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการ โรงรีด กลึง โลหะ จำหน่าย จากการสำรวจทั้งหมด 449 แห่ง
จำนวนผู้ประกอบการที่จำหน่าย
 • มี 123 แห่ง
 • มี 8 แห่ง
 • มี 23 แห่ง
 • มี 2 แห่ง
 • มี 5 แห่ง
 • มี 6 แห่ง
 • มี 4 แห่ง
 • มี 240 แห่ง

ความเห็นของท่านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ

ท่านคาดหวังสิ่งใดมากที่สุด หากต้องนำ BAT/BEP มาใช้ในธุรกิจของท่าน
จำนวนผู้ประกอบการที่ตอบ
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดี มี 68 ครั้ง
 • ช่วยลดต้นทุนการผลิต จำนวน 80 ครั้ง
 • ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ลดการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 46 ครั้ง
 • ช่วยลดการใช้พลังงาน จำนวน 59 ครั้ง
 • ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม จำนวน 125 ครั้ง
คำตอบอื่น ๆ 5 : ได้แก่
 • ไม่คาดหวัง
 • ขอให้ออกเป็นกฎหมายและไม่เลือกปฏิบัติ
 • ไม่น่าจะช่วยอะไรมาก เพราะเป็นต้นทุนหลัก ใช้แล้วหมดไป
 • สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
 • ไม่ทราบรายละเอียด
ท่านคิดว่าอุตสาหกรรมหลอมเศษโลหะส่งผลกระทบด้านใดต่อสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้ประกอบการที่ตอบ
 • ทำลายชั้นโอโซน มี 65 ครั้ง
 • ปัญหากากอุตสาหกรรมขยะปนเปื้อน มี 72 ครั้ง
 • มลพิษทางน้ำ มี 47 ครั้ง
 • มลพิษทางอากาศ มี 136 ครั้ง
 • โลกร้อน/สภาพอากาศเปลี่ยน มี 106 ครั้ง
 • ไม่มีผลกระทบ มี 14 ครั้ง
คำตอบอื่น ๆ 4 : ได้แก่
 • หลายๆบริษัทมีการป้องกันที่ดี[อยู่แล้ว]
 • ใช้พลังงานมาก
 • ทำไมยังต้องมีโรงงานยาสูบหรือโรงงานผลิตเหล้า มีการออกกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ แต่ไม่ยอมยกเลิกโรงงานยาสูบหรือโรงงานผลิตเหล้า
 • ถ้าควบคุมไม่ดี
ท่านคิดเห็นอย่างไรต่อการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
จำนวนผู้ประกอบการที่ตอบ
 • เห็นด้วยมากที่สุด จำนวน 93 ครั้ง
 • เห็นด้วย แต่ต้องไม่เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายมากเกินไป จำนวน 157 ครั้ง
 • ไม่เห็นด้วย แต่เข้าใจเหตุผลและเป้าหมาย จำนวน 14 ครั้ง
 • ไม่เห็นด้วย ผู้ประกอบการสามารถจัดการได้เอง จำนวน 6 ครั้ง
 • ไม่เห็นด้วยเลย จำนวน 2 ครั้ง
คำตอบอื่น ๆ 5 : ได้แก่
 • กลัวเลือกปฏิบัติ/เรียกเงิน
 • ควรตรวจสอบต้นเหตุ
 • ทำไมไม่สงเสริมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับภาคเอกชน มีกฎหมายและข้อกำหนด แต่ผลักภาระให้ผู้ประกอบการต้องดำเนินการ รัฐต้องสนับสนุนงบประมาณ
 • ถ้ามีกฎหมายที่เข้มงวด
 • มีมาตรฐานในการตรวจสอบที่ขัดเจนโดยผู้ชำนาญการในภาคปฏิบัติ
ท่านคิดว่าสถานการณ์/ตลาดเศษโลหะในประเทศไทยเป็นอย่างไร
จำนวนผู้ประกอบการที่ตอบ
 • ขาดแคลน ต้องนำเข้า จำนวน 40 ครั้ง
 • เหลือเฟือ มีส่งออก จำนวน 27 ครั้ง
 • นำเข้าบ้าง ส่งออกบ้าง จำนวน 107 ครั้ง
 • พอดีพอใช้ ไม่นำเข้า ไม่ส่งออก จำนวน 64 ครั้ง
คำตอบอื่น ๆ 6 : ได้แก่
 • ราคาไม่ดี
 • ราคาต่ำ
 • ซากแบตเตอรี่เก่าไม่เพียงพอ
 • การนำเข้ามีโอกาสให้ขยะปนเปื้อนติดเข้ามาด้วย
 • ไม่แน่ใจ แต่ถ้าธุรกิจยังมี บุคลากรต้องเลี้ยงดู อย่างไรก็จำเป็นต้องแสวงหาวัตถุดิบ
 • ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ แต่ละช่วงเวลาไม่แน่นอน
หากท่านจำเป็นต้องลงทุนด้านอุปกรณ์หรือเพิ่มบุคลากรเพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ท่านต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลืออย่างไร
จำนวนผู้ประกอบการที่ตอบ
 • ยกเว้น หรือ ลดอัตราภาษี จำนวน 180 ครั้ง
 • เงินอุดหนุน จำนวน 94 ครั้ง
 • ยกเลิกกฎหมายหรือข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อธุรกิจ จำนวน 66 ครั้ง
 • เงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำมาก จำนวน 73 ครั้ง
คำตอบอื่น ๆ 9 : ได้แก่
 • สิทธิพิเศษด้านการนำเข้า
 • ออกเป็นกฎหมาย/ไม่เลือกปฏิบัติ
 • ไม่อนุญาตให้ใช้เตา IF
 • ให้ความรู้
 • ขอให้มีการสนับสนุนอย่างจริงจัง ไม่ใช่แค่ทำให้เห็นภาพเป็นผลงาน แต่เกิดภาระกับผู้ประกอบการ
 • การนำเข้าเครื่องจักร
 • ให้มีความเป็นธรรม
 • ต้องช่วยแนะนำวิธีแก้
 • ส่งเสริมและให้ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ท่านคิดว่าอุตสาหกรรมหรือภาคประชาชนจะมีส่วนในการจัดการเศษโลหะภายในประเทศให้มีความยั่งยืนได้อย่างไร
จำนวนผู้ประกอบการที่ตอบ
 • การคัดแยกขยะ จำนวน 175 ครั้ง
 • มีกระบวนการจัดการเศษโลหะที่ดี แต่ต้องไม่เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายมากเกินไป จำนวน 109 ครั้ง
 • ใช้เทคโนโลยีในการหลอมเศษโลหะที่ทันสมัย จำนวน 75 ครั้ง
 • ส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้เรื่องการรีไซเคิล จำนวน 126 ครั้ง
คำตอบอื่น ๆ 3 : ได้แก่
 • ภาครัฐต้องช่วยสนับสนุน
 • ต้องลดปริมาณขยะ
 • ความร่วมมือและการสื่อสารที่ดี ข้อมูลที่ชัดเจน ไม่อยู่บนพื้นฐานข้อได้เปรียบเสียเปรียบทางธุรกิจหรือแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการ
ท่านคิดว่าวิธีการใดน่าจะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะได้ดีที่สุด
จำนวนผู้ประกอบการที่ตอบ
 • เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่ จำนวน 80 ครั้ง
 • ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบเดิม แต่เพิ่มอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 72 ครั้ง
 • ใช้วิธีบริหารจัดการแบบใหม่ ทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จำนวน 91 ครั้ง
 • ปรับปรุงอาคารสถานที่ในการผลิตและจัดเก็บวัตถุดิบให้เหมาะสม จำนวน 51 ครั้ง
 • ปลูกฝังความรู้และจิตสำนึกให้ประชาชน จำนวน 168 ครั้ง
 • ภาครัฐควรเข้มงวดมากยิ่งขึ้น จำนวน 41 ครั้ง
คำตอบอื่น ๆ 5 : ได้แก่
 • ปลูกฝังจิตสำนึกองค์กรให้เต็มใจแก้ไข
 • ต้องดูบริบท แต่ละส่วนของกระบวนการและความจำเป็น ความคุ้มค่า
 • รถเก็บขยะควรทำการคัดแยกด้วย
 • มีขบวนการลดมลพิษที่ดี มีการวัดค่าความเป็นพิษอย่างสม่ำเสมอ
 • ไม่ใช้เครื่องจักรเก่าจากต่างประเทศ

ความเข้าใจของผู้ประกอบการเกี่ยวกับอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs) และ แนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BAT/BEP)

อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์ โดยมุ่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องใด

มีการตอบ
 • ไม่ทราบ/ไม่เคยได้ยิน จำนวน 201 ครั้ง
 • โลกร้อน/สภาพอากาศเปลี่ยน จำนวน 18 ครั้ง
 • การจัดการกากอุตสาหกรรม จำนวน 6 ครั้ง
 • สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน จำนวน 37 ครั้ง
 • ฝุ่นละออง PM 2.5 จำนวน 6 ครั้ง
อุตสาหกรรมหลอมเศษโลหะเกี่ยวข้องอย่างไรภายใต้อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ

มีการตอบ
 • ไม่ทราบ/ไม่เคยได้ยิน จำนวน 213 ครั้ง
 • การหลอมโลหะก่อให้เกิดไดออกซินและฟิวแรน จำนวน 30 ครั้ง
 • การกำจัดไขมันในเศษโลหะต้องใช้สารมลพิษประเภทที่ตกค้างยาวนาน จำนวน 12 ครั้ง
 • การบดย่อยเศษโลหะก่อให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5 จำนวน 7 ครั้ง
 • การขนส่งกากอุตสาหกรรมจากโรงหลอมทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน จำนวน 1 ครั้ง
 • ประเทศไทยไม่มีแหล่งแร่โลหะ ทำให้ต้องพึ่งพาต่างประเทศ จำนวน 2 ครั้ง
สารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs) ใดบ้างในอุตสาหกรรมหลอมเศษโลหะที่อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ มีเป้าหมายในการลดปริมาณการปลดปล่อย

มีการตอบ
 • ไม่ทราบ/ไม่เคยได้ยิน จำนวน 226 ครั้ง
 • PCB จำนวน 3 ครั้ง
 • ไดออกซิน/ฟิวแรน จำนวน 31 ครั้ง
 • สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เช่น ดีดีที, อัลดริน, ฯลฯ จำนวน 5 ครั้ง
สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์อย่างไร

มีการตอบ
 • ไม่ทราบ/ไม่เคยได้ยิน จำนวน 153 ครั้ง
 • ผื่นตามตัว ปวดแสบ ปวดร้อน และจะมีการระคายเคือง จำนวน 28 ครั้ง
 • เป็นอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง (สมองและไขสันหลัง) ทำให้เสียการควบคุมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว จำนวน 17 ครั้ง
 • อาเจียน ชัก เบื่ออาหาร ซึมเศร้า ปวดท้อง จำนวน 11 ครั้ง
 • เป็นสารที่ก่อมะเร็ง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม และ เป็นพิษต่อระบบการสืบพันธุ์ จำนวน 59 ครั้ง
 • ระคายเคืองต่อจมูก คอ และระบบหายใจ คอแห้ง ไอ จำนวน 35 ครั้ง
ท่านคิดว่า BAT (Best Available Techniques) หรือ แนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุด ในการลด U-POPs คือ

มีการตอบ
 • ไม่ทราบ/ไม่เคยได้ยิน จำนวน 176 ครั้ง
 • การที่โรงงานมีระบบควบคุมมลพิษ เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกรองอากาศ จำนวน 32 ครั้ง
 • การเลือกใช้เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย จำนวน 14 ครั้ง
 • การเลือกใช้ ทำความสะอาด หรือเตรียมวัตถุดิบ ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต จำนวน 20 ครั้ง
 • การควบคุมกระบวนการผลิต ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีจำนวน 27 ครั้ง
ท่านคิดว่า BEP (Best Environmental Practices) หรือแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด ในการลด U-POPs

มีการตอบ
 • ไม่ทราบ/ไม่เคยได้ยิน จำนวน 179 ครั้ง
 • การบำรุงรักษาที่สม่ำเสมอ จำนวน 15 ครั้ง
 • การใช้เชื้อเพลิงที่เหมาะสม จำนวน 13 ครั้ง
 • การจัดการเศษโลหะก่อนผลิตที่เหมาะสม จำนวน 23 ครั้ง
 • การฝึกอบรมคนงานให้รู้จักเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ มีจำนวน 16 ครั้ง
 • การวิเคราะห์กระบวนการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ มีจำนวน 26 ครั้ง

คำถามเพื่อประกอบการจัดทำแผนจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs) ในอุตสาหกรรมหลอมเศษโลหะ

หน่วยงานของท่านมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ หรือไม่ อย่างไร

คำตอบที่ 1 ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่เกี่ยวข้องด้านการเรียนการสอน
คำตอบที่ 2 ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย/กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คำตอบที่ 3 ไม่เกี่ยวข้องเนื่องจากเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนที่ใช้สารเคมีทั่วไป ไม่ได้เป็นสารที่กำหนดในอนุสัญญา

ท่านคิดว่าอุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อมสามารถพัฒนาควบคู่กันไปในลักษณะใด

คำตอบที่ 1 การรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการลดของเสียต้นทาง และการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้อุตสาหกรรมมีกำไรได้
คำตอบที่ 2 1) มีระบบบำบัดและป้องกันการรั่วไหลของสารพิษที่ได้มาตรฐานทุกกรณีและ 2) มีการประเมินสภาพมลพิษในแต่ละพื้นที่ว่าสามารถรองรับโรงงานใหม่ได้หรือไม่
คำตอบที่ 3 สามารถพัฒนาควบคู่กันได้ และควรเป็นเช่นนั้น ถ้าเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง แต่สภาพแวดล้อมและประชากรในประเทศมีสภาพที่เสื่อมโทรม อาจสรุปได้ว่าเรายังกำลังพัฒนาแบบหยุดนิ่ง
คำตอบที่ 4 เป็นอุตสหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คำตอบที่ 5 ใช้อุตสาหกรรม สะอาด
คำตอบที่ 6 ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนกระบวนการควบคู่กัน

ท่านคิดว่าการที่อุตสาหกรรมหลอมและแปรรูปเศษโลหะจะสามารถเป็น “อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)” และ “อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Eco-Industry)” ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นได้อย่างไรที่ง่ายและใช้ต้นทุนน้อยที่สุด

คำตอบที่ 1 Reduce Reuse Recycle
คำตอบที่ 2 นำขยะโลหะมาเป็นวัตถุดิบ
คำตอบที่ 3 1)เลือกใช้วัตถุดิบที่สะอาด ก่อนเข้ากระบวนการผลิต 2) อบรมพบนักงานใหแข้มงวดในการป้องกันตนเองจากการได้รับสาร และป้องการการรั่วไหลของสารออกสู่สิ่งแวดล้อม
คำตอบที่ 4 กิจการใหม่ ควรบังคับให้ใช่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุด ส่วนกิจการเดิม ควรติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อลดการปล่อยมลพิษ และหมั่นตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรสม่ำเสมอ
คำตอบที่ 5 ปรับปรุงกระบวนการผลิต
คำตอบที่ 6 ทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนการผลิตบริษัท/โรงงานตนเอง

ท่านคิดเห็นอย่างไรกับการนำแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BAT/BEP) มาประยุกต์ใช้ในการลดการปลดปล่อยสารไดออกซิน/ฟิวแรนจากอุตสาหกรรมหลอมเศษโลหะ

คำตอบที่ 1 เห็นด้วยอย่างยิ่ง
คำตอบที่ 2 เห็นด้วย
คำตอบที่ 3 เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากเราจะได้วิธีปฎิบัติที่ดีที่สุดแล้ว เรายังได้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง
คำตอบที่ 4 กิจการใหม่ ควรบังคับให้ใช่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุด กิจการเดิม ควรติดตั้งอุปกร์เพอ่มเติมเพื่อลดการปล่อยมลพิษ หมั่นตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรสม่ำเสมอ
คำตอบที่ 5 เห็นด้วย
คำตอบที่ 6 ไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้
คำตอบที่ 7 ควรศึกษาและวิเคราะห์ถึงผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

ท่านคิดเห็นอย่างไรกับแนวคิดภาษีสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ “ผู้ก่อมลพิษต้องจ่าย” (ผู้ก่อมลพิษมากต้องจ่ายมาก ผู้ก่อมลพิษน้อยก็ควรจ่ายน้อย)

คำตอบที่ 1 เห็นด้วยอย่างยิ่ง
คำตอบที่ 2 เห็นด้วย
คำตอบที่ 3 เห็นด้วยกับแนวคิด ผู้ก่อมลพิษต้องจ่าย แต่ต้องการให้เข้มงวดเรื่องวิธีการป้องกันและบำบัดมลพิษก่อน ไม่เช่นนั้นจะเป็นการผลักภาระให้ภาครัฐ และต้องเข้มงวดในเองของปริมาณความเข้มข้นของมลพิษที่จะนำมาคำนวณในการจ่ายด้วย
คำตอบที่ 4 1) เป็นแนวคิดที่ถูกต้องเพราะผลักภาระที่เดิมผู้ผลิค ไม่ต้องรับผิดชอบแต่สร้างปัญหาให้ผู้อื่นกลับมาให้ผู้ก่อรับผิดชอบ | 2) ส่งเสริมให้ทุกผู้ผลิต พัฒนาสู่อุตสหกรรมสีเขียว | 3) ผู้ผลิตที่สร้างปัญามาก จะลดการปล่อยมลพิษ
คำตอบที่ 5 เห็นด้วย
คำตอบที่ 6 เห็นด้วยอย่างยิ่ง
คำตอบที่ 7 ยุติธรรมดี
คำตอบที่ 8 ต้องทำ และต้องเคร่งครัด
คำตอบที่ 9 ดีมาก

ท่านคิดเห็นอย่างไรกับการติดตั้งระบบการเฝ้าระวังการปลดปล่อยสารพิษแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System / CEMs) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนที่อยู่อาศัยรอบโรงงาน

คำตอบที่ 1 ควรสร้างความศรัธาให้ประชาชนและสร้างความรับผิดชอบของอุตสาหกรรมและจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
คำตอบที่ 2 เห็นด้วยและระบบดังกล่าวควรจะรายงานผลอย่าตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาโดยผู้อยู่อาศัยในชุมชน
คำตอบที่ 3 เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นการป้องกันปัญหาสุขภาพของคนในสถานประกอบการ และชุมชนรอบๆ ยังเป็นการไม่เพิ่มมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ปัญหาการเรียกร้องก็จะไม่ตามมา
คำตอบที่ 4 เป็นสิ่งที่ดี เพราะลดปัญห่ต้นทุนการตรวจสอบ แต่ต้องมีระบบป้องกัน ไม่ให้ผู้ประกอบการหลอกระบบ ทำให้ได้ข้อมูลเท็จได้
คำตอบที่ 5 เห็นด้วย
คำตอบที่ 6 คิดดีแต่จะดีมาก ถ้ามีคนเฝ้าระวัง และดูแล เฝ้าระวังให้ดี ไม่เสีย
คำตอบที่ 7 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ท่านคิดเห็นอย่างไรกับแนวคิดการจัดทำกฎหมายอากาศสะอาด (Clean Air) Act เพื่อยกระดับคุณภาพอากาศของประเทศให้ดีขึ้น

คำตอบที่ 1 เห็นสมควรและควรควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
คำตอบที่ 2 สามารถแก้ไข พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อประบปรุงบทบัญญํติที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอาศได้
คำตอบที่ 3 เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง
คำตอบที่ 4 เห็นด้วย เพร่ะเริ่งปัญหาใหญ่ของเมืองใหม่แล้ว ส่งผลต่อสุขภาพ ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
คำตอบที่ 5 เห็นด้วย
คำตอบที่ 6 ดีมาก
คำตอบที่ 7 เห็นด้วย

ท่านคิดว่ายังมีข้อมูลหรือประเด็นสำคัญอื่นใดอีกหรือไม่ ที่จะช่วยสะท้อนภาพสถานการณ์การรีไซเคิลเศษโลหะในปัจจุบันของประเทศได้อย่างรอบด้าน ซึ่งทีมวิจัยควรศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อการพัฒนานโยบายฯ

คำตอบที่ 1 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัย
คำตอบที่ 2 ผลกระทบต่อดิน/แหล่งน้ำใต้ดินและผักผลไม้ที่ปลูกในดินที่มีโลหะตกค้าง
คำตอบที่ 3 ควรเผยพร่ข้อมูลขั้นตอนหรือกระบวนการรีไซเคิลเศษโลหะให้ประชาชนรับทราบ อย่างทั่วถึง เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ ในการจัดการขยะประเภทอื่นๆได้

รายงานการสัมภาษณ์เชิงลึก

กลุ่มโรงรีด/แปรรูปโลหะ